isiLo / iziLo, isiLWanyana / iziLWanyana
l'animal / les animaux

Xhosa English français
uGqirha wezWanyana veterinarian le vétérinaire
isiLo-Qabane
/ (iziLo-Qabane)
pet = "friend animal" l'animal domestique
inJa / izinJa dog(s) chien(s)
iKati / iiKati cat(s) chat(s)
iKatana kitten, pussycat le chaton
iBuzi / iiBuzi rat(s) "
imPuku / iimPuku mouse / mice souris
imBongolo / iimBongolo,
iDonki / iiDonki
ass, donkey(s) âne(s)
iHashe / amaHashe horse(s) le cheval / les chevaux
iThokazi leHashe mare la jument
inkonyana yeHashe foal, colt le poulain
inYathi / iinYathi water buffalo(es) buffle(s)
inKunzi / iinKunzi bull(s) taureau(x)
inKomo / iinKomo cow(s) vache(s)
iThole lenKomo, (inkonyane)
/ amathole enkomo
calf / calves veau(x)
iThoKazi lenKomo
/ amaThoKazi enKomo
heifer(s) génisse(s)
inKunzi yeGusha
/ iinKunzi zeGusha
ram(s) bélier(s)
iGusha / iiGusha ewe, sheep brebis, mouton(s)
iTakane / amaTakane lamb(s) agneau(x)
iBhokhwe / iiBhokhwe goat(s) chèvre(s), bouc(s)
iBhokhwe yoBisi
/ iiBhokhwe zoBisi
milk goat(s) chèvre(s) laitière(s)
iTakane kid le chevreau
inCanda / (iinCanda) porcupine le porc-épic
iHagu / iiHagu pig(s) cochon(s), porc(s)
iMazi yeHagu sow la truie
iNtshontsho
/ amaNtshontsho eHagu
piglet(s) porcelet(s)
umNgxuma burrow le terrier
umVundla / imiVundla rabbit(s) lapin(s)
imBila / (iimBila) rock rabbit le lièvre siffleur
inTuku / iinTuku mole(s) taupe(s)
uNomatse / ooNomatse squirrel(s) écureuil(s)
imPungutye fox le renard
inGcuka / iinGcuka wolf / wolves loup(s)
iBhere bear l'ours
inXala deer, hart le cerf
iTakane fawn le faon


inTaka / iinTaka
bird(s) - oiseau(x)

Xhosa English français
indlwana nest le nid
uKhozi / ooKhozi eagle(s) aigle(s)
inTambane / iinTambane hawk(s), falcon(s) faucon(s)
iXhalanga / iiXhalanga vulture(s) vautour(s)
uNomyani raven
crow
le corbeau
la corneille
isiKhova / (iziKhova) owl le hibou, la chouette
iNgaba-ngaba / (iiNgaba-ngaba) gull, seagull le goéland, la mouette
iHobe / amaHobe dove(s) colombe(s), pigeon(s)
uNtamnyama / ooNtamnyama turtledove(s) tourterelle(s)
inKwali / (iinKwali) quail la caille
(iKarukwini) turkey le dindon, la dinde
iQhagi / amaQhagi cockerel, rooster(s) coq(s)
isiKhukukazi / iziKhukukazi hen(s) poule(s)
iNtshontsho / amaNtshontsho chick(s) poussin(s)
iHoko / iiHoko cage(s) "
iDada / amaDada,
iKewu / iiKewu
drake, duck(s) canard(s)
uRhanisi / imiRhanisi,
iHansi [Zulu]
goose / geese oie(s)


isiNambuzane / iziNambuzane
insect(s) - insecte(s)

Xhosa English français
imBovane / iimBovane ant(s) fourmi(s)
isiDuli / iziDuli anthill(s) fourmilière(s)
iQakamba, iKirikitsi,
inYenzane / iinYenzane
cricket / locusts criquet(s)
inTothoviyane / iinTothoviyane grasshopper(s) sauterelle(s)
inKuma / (iinKuma),
iSongololo
centipede, millipede le mille-pattes
umBungu bollworm la larve du coton
umSundulu / imiSundulu earthworm(s) le lombric / les vers de terre
intshulube intestinal worm le ver "solitaire"
imPukane / iimPukane fly / flies mouche(s)
isiBawu / iziBawu horsefly / horseflies taon(s)
iTrekkile caterpillar la chenille
iBhadi / amaBhadi,
iBhabhathane / iiBhabhathane
butterfly / butterflies papillon(s)
isaBonkolo dragonfly, damselfly la libellule
inYosi / iinYosi bee(s) abeille(s)
isiDunguli / iziDunguli potter wasp(s) guêpe(s) maçonne(s)
uNomeva / ooNomeva wasp(s) guêpe(s)
iNomanxezane / ooNomanxezane hornet(s) frelon(s)
inGcongconi / iinGcongconi mosquito(es) moustique(s)
inTwala / iinTwala louse / lice pou(x)
inTakumba / iinTakumba flea(s) puce(s)
inCukuthu / iinCukuthu bed bug(s) punaise(s) de lit
iPhela / amaPhela cockroach(es) cafard(s), blatte(s)
isiGcawu / iziGcawu spider(s) araignée(s)
iWebhu spider web, cobweb la toile d'araignée
umCikwane / umNtan' eZulu praying mantis la mante religieuse


inTlanzi / iinTlanzi
fish(es) - poisson(s)

Xhosa English français
uKrebe / ooKrebe shark(s) requin(s)
iHlengesi / iiHlengesi dolphin(s) dauphin(s)
umNenga / imiNenga whale(s) baleine(s)
inGwane / (iinGwane) octopus la pieuvre, le poulpe
umGola cuttlefish la seiche
uNonkala / ooNonkala crab(s) crabe(s)
iKoloFishi freshwater lobster,
crayfish, crawfish
l'écrevisse
uFudo / ooFudo turtle(s), tortoise(s) tortue(s)
imBaza / (iimBaza) blue mussel(s) moule(s)
iWastizi / iiWastizi oyster(s) huître(s)
iQobokhe / amaQobokhe sea shell(s) coquillage(s)
inKumba / iinKumba snail(s) escargot(s)
iinKumba eziNcinane slugs = "little snails" les limaces
inYoka / iinYoka snake(s) serpent(s)
inYushu / (iinYushu) tree snake le serpent arboricole
uNomathambezantsi
/ ooNomathambezantsi
rattlesnake(s) serpent(s) à sonnette
inTlwathi / iinTlwathi,
iNamba / amaNamba
python(s) "
iCilikishe / amaCilikishe,
iCikilishe / amaCikilishe
lizard(s) lézard(s)
uXam iguana l'iguane
iLovane, uLovane
/ amaLovane
chameleon(s) caméléon(s)
iSele / amaSele frog(s) grenouille(s)
iXoxo / amaXoxo bullfrog le crapaud buffle


les animaux exotiques

Xhosa English français
inKawu / iinKawu monkey(s), ape(s) singe(s)
imFene / iimFene baboon(s) babouin(s)
iLulwane / amaLulwane bat(s) chauve(s)-souris
isiKhwenene / iziKhwenen parrot(s) perroquet(s)
iKhanari canary le canari
inCiniba / iinCiniba ostrich(es) autruche(s)
inGonyama / iinGonyama,
iBhubesi [Zulu]
lion(s) "
iHlosi / amaHlosi leopard(s) léopard(s)
inGulule / (iinGulule),
inGwenkala / (iinGwenkala)
cheetah le guépard
inGwe / izinGwe tiger(s) tigre(s)
inGcuka / iinGcuka,
imPisi [Zulu]
hyena(s) hyène(s)
uDyakalashe / ooDyakalashe jackal(s) chacal(s)
inKamela / iinKamela camel(s) chameau(x)
iQwarhashe / amaQwarhashe zebra(s) zèbre(s)
imPunzi / (iimPunzi),
iPhuthi / (amaPhuthi)
duiker, antelope(s) antilope(s)
inDlulamthi / iinDlulamthi giraffe(s) girafe(s)
inDlovu / iinDlovu elephant(s) éléphant(s)
umKhombe / imiKhombe rhinoceros / rhinos rhinocéros
imVubu / iimVubu hippopotamus / hippos hippopotame(s)
inGwenya / iinGwenya crocodile(s) "