imozulu - weather, climate - le climat

Xhosa English français
Ihlabathi Earth la Terre
inyanga moon la lune
inkwenkwezi
inkwenkwezi entshotsholozi
star
shooting star
l'étoile
l'étoile filante
ilanga sun le soleil
ukhanyo, ilitha light la lumière
isithunzi / izithunzi shadow / shades ombre(s)
isibhakabhaka sky le ciel
ilifu / amafu cloud(s) nuage(s)
inkungu fog
mist
le brouillard
la brume
umoya air, wind l'air, le vent
isiphango storm la tempête
indudumo thunder le tonnerre
umbane lightning, flash l'éclair
umnyama rainbow l'arc-en-ciel
imvula rain la pluie
isambrela umbrella le parapluie
ikhephu snow la neige
iqabaka frost le gel
isic(h)otho / izichotho hail / hailstones la grêle / les grêlons
umkhenkce ice la glace


Xhosa English français
Kushushu It's warm/hot Il fait chaud
Kuyabanda It's cold Il fait froid
-omile(yo) dry sec
-nqum, -fumile(yo) humid, wet, moist humide