iMozulu - weather, climate - le climat

Xhosa English français
iHlabathi World, Earth le Monde, la Terre
iNyanga moon la lune
inKwenkwezi / iinKwenkwezi star(s) étoile(s)
inKwenkwezi entshotsholozi shooting/falling star l'étoile filante
iLanga sun le soleil
ukuKhanya kweLanga sunshine, light la lumière
isiThunzi / iziThunzi shadow / shades ombre(s)
isiBhakabhaka, (iZulu) sky, (heaven) le ciel
iLifu / amaLifu cloud(s) nuage(s)
iNkungu mist, fog la brume, le brouillard
uMoya / (imiMoya) air, wind l'air, le vent
isiPhango / iziPhango storm(s) tempête(s)
isaQhwithi / izaQhwithi hurricane(s) ouragan(s)
inDudumo thunder le tonnerre
umBane lightning, flash l'éclair
umNyama rainbow, (darkness) l'arc-en-ciel, (l'obscurité)
imVula rain, rainfall la pluie
iSambrela umbrella le parapluie
iKhephu snow la neige
iQabaka, inGqele frost le gel
isiChotho, isiCotho hail la grêle
umKhenkce ice la glace


uBushushu - la température

Xhosa English français
isiKhukhula, isiKhukula,
/ izikhukhula, izikhukula
flood inondation(s)
imBalela drought la sécheresse
Kushushu It's warm/hot Il fait chaud
Kuyabanda It's cold Il fait froid
-omile(yo) dry sec
-nqum, -fumile(yo) humid, moist humide