uSapho (iint-) - family - la famille

Xhosa English français
uTatomkhulu / (ooTatomkhulu) grandfather le grand-père
uMakhulu / (ooMakhulu) grandmother la grand-mère
uTata / (ooTata), uBawo / (ooBawo)
uYihlo / (ooYihlo), uYise
father, dad le père, papa
uMama / (ooMama)
uNina / (ooNina), unyoko (oo-)
mother, mom, mum la mère, maman
inDoda / amaDoda man / men homme(s)
umFana / abaFana young man/men jeune(s) homme(s)
umYeni / abaYeni husband(s) époux, mari(s)
umFazi / abaFazi woman / women
spouse, wife / wives
femme(s)
épouse(s)
umtshaKazi bride la nouvelle mariée
utatoMdala, utatomncinci
uMalume / (ooMalume)
paternal uncle
maternal uncle
l'oncle paternel
l'oncle maternel
udadobawo
umaKazi
paternal aunt
maternal aunt
la tante paternelle
la tante maternelle
umTshana nephew
niece
le neveu
la nièce
umZala / abaZala,
uKanina / ooKanina,
umNtakwethu / imiNtakwethu
cousin(s) "
inKwenkwe / amaKhwenkwe boy(s) garçon(s)
uNyana / ooNyana son(s) le/les fils
inTombi / (iinTombi) girl, daughter la fille (de)
inTombazana little girl la fillette
uBhuti / ooBhuti brother(s) frère(s)
uDade / ooDade,
uSista / ooSista,
uSisi / ooSisi
sister(s) sœur(s)
iWele / amaWele twin(s) jumeau(x)
umNtwana / abaNtwana child / children enfant(s)
umZukulwana
/ abaZukulwana
grandchild
/ grandchildren
le petit-fils
/ les petits-fils
uSana / iinTSana baby / babies bébé(s)
unDwendwe / iinDwendwe guest(s) invité(s)
umHlobo / abaHlobo friend(s) ami(s)
uTshaba / iinTshaba foe, enemy / enemies ennemi(s)
umMelwane / abaMelwane neighbor(s) voisin(s)
umNtu / abaNtu person / people la personne / les gens