umndeni - family - la famille

Xhosa English français
utat'omkhulu grandfather le grand-père
umakhulu grandmother la grand-mère
uyihlo, uyise
utata
father
dad
le père
papa
unina
umama
mother
mom
la mère
maman
indoda / amadoda man / men homme(s)
umyeni / abayeni husband(s) époux, mari(s)
umfazi / abafazi woman / women
wife / wives
femme(s)
épouse(s)
utat'omdala, utat'omncinci
umalume
paternal uncle
maternal uncle
l'oncle paternel
l'oncle maternel
udad'obawo
umakazi
paternal aunt
maternal aunt
la tante paternelle
la tante maternelle
umtshana nephew
niece
le neveu
la nièce
ukanina, umntakwethu, umzala
/ ookanina, imintakwethu, abazala
cousin(s) "
inkwenkwe / amakhwenkwe boy(s) garçon(s)
unyana / oonyana son(s) fils
intombi / iintombi girl(s) fille(s)
intombazana / iintombazana daughter(s) fille(s) de
ubhuti, umnakwe, umntase
/ oobhuti, abanakwe, abantase
brother(s) frère(s)
idade, usisi / iidade, oosisi sister(s) sœur(s)
iwele / amawele twin(s) jumeau(x)
umntwana / abantwana
usana / iintsana
child / children
baby / babies
enfant(s)
bébé(s)
undwendwe, umtyeleli
/ iindwendwe, abatyeleli
guest(s) invité(s)
umhlobo / abahlobo friend(s) ami(s)
utshaba, intshaba / iintshaba enemy / enemies ennemi(s)
ummelwane / abamelwane neighbour(s) voisin(s)
umntu / abantu person / people la personne / les gens