isiQhamo / iziQhamo - fruit(s)

Xhosa English français
i-Apile / ama-Apile apple(s) pomme(s)
iPere / amaPere pear(s) poire(s)
iPlam / iiPlam plum(s) prune(s)
iPlam eyoMisiweyo prune le pruneau
iPesika / iiPesika peach(es) pêche(s)
i-Apilkosi apricot l'abricot
i-Orenji / ii-Orenji orange(s) "
imBambusi eBomvu ...
krwe eBunkwenkwezi
grapefruit le pamplemousse
iLamuni / iiLamuni lemon(s) citron(s)
umXoxozi / imiXoxozi melon(s) "
iVatala / amaVatala watermelon(s) pastèque(s)
iQunube / amaQunube berry / berries baie(s)
iGuzibhele / iiGuzibhele gooseberry / gooseberries groseille(s) à maquereau
iTsheri / iiTsheri cherry / cherries cerise(s)
iDiliya / iiDiliya grapes raisin(s)
iKhiwane / amaKhiwane,
iFiya / amaFiya
fig(s) figue(s)
inQoba / iinQoba nut(s) la/les noix
iNdongomane / amaNdongomane peanut(s) l'arachide / les cacahuètes
iKokonathi / iiKokonathi coconut(s) la/les noix de coco
iPayina pineapple l'ananas
iBhanana banana la banane
iMengo / iiMengo mango(es) mangue(s)
iGwava / iiGwava guava(s) goyave(s)
isiTiya seziQhamo orchard le verger