iintSuku zeVeki
days of the week - les jours de la semaine

Xhosa English français
uMvulo monday lundi
uLwesibini tuesday mardi
uLwesithathu wednesday mercredi
uLwesine thursday jeudi
uLwesihlanu friday vendredi
uMgqibelo saturday samedi
iCawa sunday dimanche