umFuno / imiFuno - vegetable - légume(s)

Xhosa English français
iKonofile, iGalikhi garlic l'ail
iTswele / amaTswele onion(s) oignon(s)
iintlobo ezithile zamaTswele leek le poireau
imVane elinywayo asparagus l'asperge
iKhowa / amaKhowa mushroom(s) champignon(s)
isiPinatshi / iziPinatshi spinach les épinards
iKhapetshu, (iKhaphetshu) cabbage le chou
iKholiflawa cauliflower le chou-fleur
iBrokholi broccoli le brocoli
iSaladi

iLetisi
salad

lettuce
la salade

la laitue
inKonkomire cucumber le concombre
uSenza / (ooSenza) squash, marrow la courge
iThanga / amaThanga pumpkin(s) citrouille(s)
iPepile pepper le poivron, le piment
imBotyi / iimBotyi bean(s) haricot(s)
iimBotyi eziLuhlaza green beans les haricots verts
iimBotyi zeSoya soya beans les germes de soja
iimBotyi eziXandayo broad beans les fèves
ii-Ertyisi peas les petits pois
iiLentile lentils les lentilles
inGqolowa wheat le blé
iRhasi barley l'orge
iHabile oats l'avoine
umbona, amaZimba corn, maize le maïs
iRayisi rice le riz
iBhatata / iiBhatata sweet potato(es) patate(s) douce(s)
iTapile / iiTapile, izambane [Zulu] potato(es) pomme(s) de terre
iiTshipsi potato chips les frites
iBhitruthi beet, beetroot la betterave
umNqathe / imiNqathe carrot(s) carotte(s)
umFuno oThile ...
onegaqa eliQhwethayo
radish le radis
iTumata / iiTumata tomato(es) tomate(s)
i-Avokhado / ama-Avokhado avocado(s) avocat(s)
isiQhamo somNquma l'olive
umNquma olive tree l'olivier