iPosi - Post office - le bureau de Poste

Xhosa English français
uNoposi / (ooNoposi) postman, mailman le postier, le facteur
isiTampu / iziTampu postage stamp(s) timbre(s)
iCwecwe / amaCwecwe postcard(s) carte(s) postale(s)
iLeta / iiLeta letter(s) lettre(s)
imVulophu / (iimVulophu) envelope l'enveloppe
iPasile / (iiPasile) parcel le colis, le paquet
iPhepha / amaPhepha paper(s) papier(s)
iPen / iiPen,
uSiba
pen(s) stylo(s)
iPensile / iiPensile pencil(s) crayon(s)
iDilesi / (iiDilesi) address l'adresse
iFowuni / iiFowuni phone(s) téléphone(s)
iFowuni ePhathwayo mobile phone le téléphone portable
iSelFowuni cell phone le téléphone cellulaire
iFowuni-Namba,
iNombolo yeFowuni
phone number le numéro de téléphone
isalathiso phone directory l'annuaire téléphonique
iFeksi / iiFeksi le/les fax


iKhompyutha / iiKhompyutha
computer(s) - ordinateur(s)

Xhosa English français
iKhompyutha ePhathwayo laptop l'ordinateur portable
isiKrini / (iziKrini) screen l'écran
iKhibhodi keyboard le clavier
iMawusi
iQhosha leMawusi
mouse
mouse button
la souris
le bouton de la souris
iNethiwekhi network le réseau
i-inthanethi internet, web "
i-imeyile
idilesi ye-imeyile
email
email address
le courriel
l'adresse de courriel
umYalezo / imiYalezo message(s) "