umDlalo / imiDlalo - sport(s)

Xhosa English français
baleka, iTreke track race la course
imBaleki / iimBaleki runner(s) coureur(s)
umXhentso [traditional dancing] [la danse traditionnelle]
umDaniso / (imiDaniso) dance, dancing la danse
umDanisi / abaDanisi dancer(s) danseur(s)
umDlalo-Manqindi boxing la boxe
imBethi-manqindi
/ iimBethi-manqindi
boxer(s) boxeur(s)
iBhola / (iiBhola) ball le ballon, la balle
iBhola eKhatywayo soccer le football
inQaku / amaQaku goal(s) but(s)
iRabhi, (umBhoxo) le rugby
iBhola yeRabhi rugby ball la balle de rugby
umDlali weRabhi rugby player le joueur de rugby
umDlali / abaDlali player(s) joueur(s)
iQela / amaQela team(s) équipe(s)
uSompempe / ooSompempe referee(s) arbitre(s)
iTenese, inTenetya le tennis
iBhola yeTenese tennis ball la balle de tennis
iBala leTenese tennis court le terrain de tennis
iBala / (amaBala) playing field le terrain de sport
Qubha to swim nager
Ntywila
umNtywili / abaNtywili
to dive
diver(s)
plonger
plongeur(s)


Xhosa English français
uMatiloshe / ooMatiloshe sailor, seaman / seamen marin(s)
loba
ukuLoba
to fish, to angle
fishing
pêcher
la pêche
umLobi / abaLobi fisher(s), angle(r) pêcheur(s)
zingela to hunt chasser
umZingeli / abaZingeli hunter(s) chasseur(s)
umDyarho wamaHashe horse race la course de chevaux


umDlalo / imiDlalo
game(s) - jeu(x)

Xhosa English français
uNopopi / ooNopopi puppet, doll(s) poupée(s)
iKhadi / amaKhadi card(s) carte(s)
iDayisi / iiDayisi dice les dés
iBhastile / amaBhastile marble(s) bille(s)